Karolina Euphrosyne (Euphrosina) Hising.


Född 10 maj 1796 i Stockholm. Död 28 april 1851 i Ystad [Carlquist 1 s. 648]. Begravd i Sankt Peters Kloster (M) [Carlquist del I s 648].
Hon är omtalad för sin ovanligt vackra sångröst. Mest känd är hon dock som "vackra Euphrosyne". Hon var en av de kvinnor som tjusade och inspirerade Esaias Tegnér. Hon har bl.a. stått modell till Ingeborg i Fritiofs saga och Maria i Axel. Maria bar t.o.m. hennes yttre drag. [Borgska släkten]
"det var henne omöjligt att dölja sina antipatier, i hög grad flärdlös och fri från all sorts affection och tillgjord sentimentalitet - lögnen hatade hon , kunde icke fördraga en menniska som ljög. Tillgjorda menniskor voro en plåga för henne. Mamma ... hade liflig och varm känsla för det rätta. War icke kältig men då vi felat och hon förebrådde oss wisade hon medelst några träffande ord ur bibelordet af hvilken beskaffenhet vårt fel var. Tillrättavisningen var så klar och tydlig, att vi måste blygas för oss sjelfva. ... Både Pappa och Mamma hade häftiga lynnen, voro ofta af olika åsigter och på sednare tider hade Pappa i många fall, i hvad husets styrelse och uppehållande beträffade vissa besynnerliga idéer som gjorde det både svårt och bekymmersamt för mamma, som å sin sida blef otålig och ofördragsam mot Pappa. Dessa omständigheter gåfvo ofta anledning till mycket skarpa ordvexlingar hvilka voro mera än trivsamma vara vittne till ... Mamma hade sådan varm djup känsla ehuru icke af pjunkig sort, så mitt hjerta drogs så till henne och dessutom voro vi båda så uteslutande hänwisade till hvarandra sedan Erica blev gift . Ack! Hur många gånger ha icke mina och mammas tårar flutet vid våra ömsesidiga meddelanden och de icke ringa bekymmer som husets affairsställning orsakade! Mamma [dog] 3 månader efter Haralds [födelse]. ... . Hur tomt det nu blef för mig! Till henne hade jag gått med mina fröjder och sorger, ingen glädje kunde vi njuta allena och i lång lång tid efteråt tänkte jag då något af intresse förekom, det skall jag tala om för Mamma. Mamma var så beskaffad , att man icke kunde gilla allt utan måste klandra henne i mycket men det var åter hos henne något som gjorde, att man måste innerligt hålla af henne. ... Pålitlig var Mamma i hög grad. Hvad ni skulle ha tyckt om Mamma om ni känt henne. Det var hos henne ett så kärnfriskt väsen. Till kroppen led Mamma periodiskt af sin sten men då plågorna voro öfver var det samma ljusa öpna blick igen." [Dottern Hilma i brev 1 till sin son Arvid sept. 1882]
Gift med Jacob Johannes Palm. Akademisektererare och konsistorienotarie i Lund. Född 17 oktober 1774 i Everöd (L). Död 16 februari 1845 i Lund [Carlquist 1 s 646 f.].
Förekom också under namnet Johan Jakob Palm och Johan Jakob Palmé. [Carlquist 1 s. 646 f.]
Far: Simon Israel Palm. Kyrkoherde i Everöd och Östra Sönnarslöv. Född 7 september 1735 i Östra Sallerup och Långaröd. Död 2 maj 1785 i Everöd (L).
Mor: Christina Philippa Nolén. Född 14 juli 1746 i Stävie (M). Död 15 januari 1842 i Lund.
Barn:

Christina Erica Maria Euphrosyne Palm. Född 26 september 1817 i Lund [Carlquist del I s 648]. Död 2 februari 1863 i Lund [Carlquist del I s 648].
"Erica hade i sin ungdom något af Spartanska, en omutlig stränghet i åsigter, hon ansåg som träget otillbörligt visa någon sorts enthusiasm eller känslosamhet, först i sednare år bröts den mur hon upprest kring sitt hjerta och gaf sig luft i ett varmt intresse för mig och för er. Då bröt lyckan kärleken ut och jag tror mest att jag och mina barn var hennes käraste. Hennes förstånd var brådmoget och det förefaller mig som om en del intryck från hennes aldra tidigaste barnaår gjort henne sluten. Hon var i sin ungdom sig sjelf nog. Beifrade med kanske väl stränga ord menniskornas fel, hvilket gjorde, att träget få förstodo henne. Hon hade ett mycket behagligt och mjukt sätt att vara, talade vackert och uttryckte sig med mycken lätthet. Hade mycket sinne för det komiska. War mycket musikalisk men tyckte ej om vemodig musik." [Systern Hilma i brev 2 till sin son Arvid)

Hilma Carolina Palmira Palm. Född 26 april 1821 i Lund. Död 26 oktober 1886 i Örebro [Carlquist 1 s. 648].

Alfred Israel Palm. Född 10 april 1823 i Lund [Carlquist del I s 648]. Död 12 maj 1827 i Lund [Carlquist del I s 648].

August Jacob Theodor Palm. Vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Lund [Carlquist 7 s 562]. Född 7 juli 1826 i Lund . Död 28 september 1907 i Lund [Carlquist del I s 648]. Dödsorsak: Hissolycka. Han klämdes till döds i en hiss på Universitetsbiblioteket. När han skulle gå ut genom dörren gick hissen uppåt och han klämdes mellan hissens golv och dörröppningens tak. Han efterlämnade, förutom makan, tre döttrar och en son. [Lunds Dagblad 30/9 1907]