Greta Borg


Gymnastikdirektör i Örebro.Född 13 mars 1893 i Örebro. Död 1 april 1981 i Örebro.
Var liksom sin make Sam Adrian gymnastiklärare i Örebro och framståendeledare inom den frivilliga gymnastiken. Makarna utformade den s.k.Örebro-gymnastiken, känd för nytänkande inom såväl den manliga elitgymnastikensom kvinnogymnastiken." [NE 1 s. 63]

Tidskrift i gymnastik 1981 Nr 5innehåller följande minnesord skrivna av gymnastikdirektören Anna-Lisa Näsmark.

"Med Greta Adrian har en avsvensk gymnastiks största personligheter, en gymnastikens nydanare, en av vårkårs få kulturpersonligheter gått bort. [Hon] ... genomgick GCI 1913 - 1915. Iföreningen GCI:s Årsskrift 1955 har hon skildrat gymnastiken där och då: 'Alltvar så förkonstlat, så hämmat, så själlöst. - - Jag vill inte på något sättklandra våra ledare. De var uppvuxna i en annan tid med andra ideal ochuttrycksformer. De var nästan utan undantag till brädden fyllda av vördnad förarvet efter Ling och gjorde plikttroget och helhjärtat sitt yttersta för attinviga oss unga i den rena läran - - Utan överdrift kan man säga, att vi hadeen manlig gymnastik, utan några som helst avkall på styrka och kraft.' År 1915gick nyutexaminerade Greta Borg upp på Karolinska läroverket i hemstaden föratt höra sig för om arbete. Gymnastikläraren där hette Sam Adrian. Greta Borgblev snart Greta Adrian och ett livslångt samarbete inom yrke, skola och hemhade börjat.

Sam Adrian hade utomlands sett engymnastik som var fri från den stelhet och spänning som präglade dåtida svenskgymnastik. Han var helt öppen för att en nydaning var av nöden. Han var ocksåstor entusiast när det gällde frivillig gymnastik för alla kategorier isamhället. Under första världskriget blev Sam Adrian inkallad och Greta Adrianfick vikariera i pojkläroverket. Författaren professor Erik Hjalmar Linder hari sin bok Mitt levande förflutna på ett underbart sätt skildrat sina intryck avGreta Adrian som lärarinna på Karolinska läroverket, givetvis ett läroverk förpojkar. Linder var då 11 år och gick i realskolan. Redan 1916 hade Greta blivitombedd att starta en gymnastikavdelning med arbetare från en av Örebrosskofabriker. Ur denna Örebro Arbetares gymnastikförening - snart en omfattandeförening - utkristalliserade sig efter några år Arbetarnas Manliga Elit. GretaAdrian var energisk och entusiasmerande. Hon införde djärvt sådana nyheter, somatt den fristående gymnastiken vid uppvisningar bestod av långa serier avrörelser och att kommandot försvann. Allt detta var något oerhört i en tid, dåt.o.m. fingerböjningar och sträckningar kommenderades, för att nu inte tala omGiv akt! och Lediga! Arbetarnas Elit, som Greta ledde ända fram till 1934, komatt bli Sveriges mest i ropet varande manliga elittrupp. Erik Lindén, som 1934övertog ledarskapet för truppen, hade själv deltagit som gymnast sedan sinapojkår. Han har berättat om Greta som ledare. Hon kunde entusiasmera, varidérik och kunnig och hon var obönhörligt sträng och konsekvent när det gälldestil, fart och hållning på truppen.

Även om Greta Adrian som ytterstfå gjort en banbrytande insats inom manlig gymnastik, så torde hennes betydelseför utvecklingen av nya former av kvinnlig gymnastik vara om möjligt ännustörre. Sin huvudsakliga lärargärning kom Greta att genomföra vid HögreAllmänna Läroverket för flickor i Örebro, där hon tjänstgjorde 1933 - 1958.Redan 1917 hade en ung Örebro-flicka bett Greta Adrian att starta en kvinnliggymnastikförening. Denna förening kom till stånd och snart blomstrade ocksåkvinnlig frivillig gymnastik i Örebro. Ur denna gymnastikförening, även densnart omfattande många avdelningar, utkristalliserade sig en elittrupp, somefter färgen på sin dräkt kallades De Grå. De Grå hade sina övningar iRisbergska skolan, där det fanns piano i gymnastiksalen. Här ledde Greta truppensövningar med egna improvisationer på pianot. Truppen hade ocksåimprovisationsövningar. När man betänker att musik till gymnastik infördes påGCI, nuvarande GIH, först 1950 och att improvisationsövningar smögs in först1952, får man mer perspektiv på Gretas djärvhet. Även De Grå kom att bli enberömd elittrupp. På Lingveckor och andra gymnastiska begivenheter var truppoch ledarinna omsusade och omdiskuterade. Under 21 år ledde Greta Adrian dennaur svensk synpunkt helt unika trupp. Att man inom Örebro Gymnastikförbund kändestolthet såväl för den manliga som den kvinnliga elittruppen är lätt attförstå.

Självklart är att Greta Adrianstjänster kom att tas i anspråk på de mest skilda håll. Utom skolarbetet ocharbetet inom frivillig gymnastik har hon verkat vid Örebro småskoleseminarium,Örebro läns Dövstumskola och Örebro Fröbelseminarium. Hon har hållit kurser påSydsvenska Gymnastikinstitutet i Lund, på GIH i Stockholm, på Nääs. Honstartade pausgymnastik redan 1938. Dessutom har hon skrivit och komponerat. Atthon hunnit föda och uppfostra tre barn förefaller som en gåta. Efter sinpensionering har Greta Adrian ägnat sig åt det som tidigare väl fått räknas somhobby. Hon har hållit föredrag och hon har haft visaftnar, hon har ritat ochmålat och hon har skrivit. Dels har hon utgivit ett flertal läroböcker igymnastik, dels boken Kilsbergen berättar, Visor till Jeremias i Tröstlösa, Nudansar denna världens barn och andra dikter av Harriet Löwenhielm och DanAndersson med melodier av Greta Adrian. Greta har också skrivit debattinläggoch kåserande resebeskrivningar.

Givetvis har Greta Adriansinsatser uppmärksammats. Hon har bl.a. erhållit: Kulturstipendiet i Örebro1971, Hjalmar Bergmanstipendiet i Örebro 1976 och Jeremiasfondenskulturstipendium 1980.

Personligen känner jag en stortacksamhet över att ha fått lära känna Greta Adrian, en icke endast talangfulloch högt begåvad person utan dessutom en rakryggad och modig person. Hon sadesin mening även när den inte var opportun och hon stödde sig alltid på rentsakliga argument. Hon blev älskad och beundrad och hon var värd dessakänslor."

Förutom de utmärkelser som nyssnämnts tilldelades hon medaljen Illis quorum menuere labores.

Hon dog 88 år gammal. Efter sindöd har hon hedrats på olika sätt. Hon har fått en gata uppkallad efter sig iÖrebro, Greta Adrians väg som ligger i stadsdelen Mellringe där hon tillsammansmed sin familj bodde under närmare 25 år. Hon har också fått sitt namn inristatpå Närkesstenen på Gällersta forngård tillsammans med 94 andra bemärkta"söner och döttrar av Närke", bland dem Gustav Vasas gemål MargaretaLeijonhufvud, Cajsa Warg, Verner von Heidenstam och nobelpristagaren i fysikManne Siegbahn.

Gift 29 mars 1917 med Karl Fredrik Samuel ”Sam” Adrian Kapten, gymnastikdirektör i Örebro.Född 22 maj 1882 i Voxtorp(H). Död 14 juni 1956 iLängbro(T). Dödsorsak: Hjärtinfarkt.
Far:Adalbert Carl Adrian Lantbrukare och handelsresande. Född 19 november 1853 i Hakarp(F). Död 23 oktober 1900 i Växjö domkyrkoförs (G). Dödsorsak: Myocarditus + paralysis cordis.
Mor: Ingrid Sofia Elisabeth Esajevna Rossander.Född 10 december 1856 i Mörbylånga(H). Död 6 februari 1939 i Kalmar.


Barn:

Lisbeth Adrian Född 11 maj 1920 i Örebro Nikolai (T).

Per Henrik Adrian. Född 24 mars 1927 i Örebro Nikolai (T).

Lars Peter Samuel Adrian.Född 12 augusti 1932 i Örebro Nikolai (T).
Graven i Örebro

Olle Åhs om Greta

Artiklar av Greta