Christina Catharina Rönnow

Död 5 juli 1727 i Åhus (L). Begravd 5 juli 1727 i Åhus (L) [Carlquist 12 s. 160].
Gift 1:o med Olof Aulin. Kyrkoherde i Åhus, Rinkaby och Viby. Född 1651 i Kristianstad. Död 30 november 1698 [Carlquist 12 s. 160]. Gick i Kristianstads skola, inskriven vid Lunds universitet 1669, disputerade i Lund 1672 och fick kyrkoherdetjänsten 1682. 1689 och 1693 var han riksdagsman. Efter disputationen kom han till Stockholm och skaffade sig goda förbindelser med de makthavande i samhället. Senare ansågs han särdeles lämpad som riksdagsman "såsom den där hos kongl rådet [Erik] Lindschiöld i några år wahrit och publico widh detta tillfälle heelt tiänlig kan wahra."
Utnämningen till kyrkoherde i Åhus, Viby och Rinkaby berodde av allt att döma helt på att Casten Rönnow fick en ännu förnämligare befattning i Halmstad och att Olof Aulin ingick äktenskap med dennes dotter. Karl XI skall ha varit synnerligen nådig mot henne och som bröllopspresent till makarna donerat Hernestads gods, en egendom som sedan ända till 1768 kom att medfölja kyrkoherdeämbetet i Åhus. Eftersom Olof Aulin under flera år vistats i Stockholm bör han ha haft goda förutsättningar att bedriva det av myndigheterna påbjudna försvenskningsarbetet. Han begravdes i Åhus kyrka där ett epitafium över honom och hans med efterträdaren omgifta hustru uppsattes. [Carlquist 12 s. 160 f]
Far: Bernhard (Bernt) Olsson. Rådman i Kristianstad [Carlquist 12 s. 160].
Barn:

Bernt Aulin. Född 11 februari 1685 i Åhus (L). Död 14 april 1733 i Bösarp (M).

Christina Aulin.

Casten Aulin. Kyrkoherde i Malmö Sankt Petri (M). Född 1 mars 1687 i Åhus (L). Död 20 april 1763 [Carlquist 12 s. 161]. Döpte Henrik Schartau. [Thane Adrian]

Helena "Lena" Aulin. Född omkring 1690. Död 30 oktober 1760 i Hammarlöv (M) [Carlquist 12 s. 161].

Elisabeth "Lisa" Aulin. Född omkring 1692.

Magnus Aulin. Kyrkoherde i Torhamn (K). Död 1744 [Carlquist 12 s. 161].

Olof (Olaus) Aulin. Korpral och slutligen strandridare. Född omkring 1696. Död 15 april 1752 i Åhus (L) [Carlquist 12 s. 161].

Brita Aulin. Född 1698 i Åhus (L). Död 30 november 1755 i Farstorp (L).


Gift 2:o med Johannes Billing. Kyrkoherde i Åhus (L). Född 1668 i Billinge (M). Döpt 2 juli 1668. Död 11 maj 1720 i Åhus (L) [Carlquist 12 s. 162].
Fick privat undervisning. Student i Lund 1688 och prästvigdes den 28 oktober 1699. En förutsättning för domkapitlets rekommendation för kyrkoherdebefattningen var naturligtvis att han förklarat sig villig att konservera "den högstbedrövade änkan". Johannes Billing fick tjänsten och förefaller ha skött den utan anmärkning. Han var 1706 i ett visst bryderi rörande giltigheten av ett dop i ett med rosenvatten bemängt vatten. Vid synoden samma år besvärade han sig över att han inte lyckats hindra att borgerskapet i Kristianstad på söndagarna med många par ökar lät hämta säd och andra varor från Åhus.[Carlquist 12 s. 162] Då domkapitlet rekommenderade honom till tjänsten som pastor i Åhus anförde biskopen Linnerius i ett personligt yttrande att "Änckians Sal. Fader, prosten och Kyrckoherden Mag. Casten Rönnow, i förra danska krijget, stor och besynnerlig trohet för Hans Kongl. Maj:t, Högloflig i åminnelse, Konung Carl den XI wist, och derföre med många förmåner bliwit benådat för sig och sin familie." Men något arvsanspråk nämndes inte. "Härav torde med full säkerhet kunna slutas," säger Cawallin, "att intet donationsbref å Åhus pastorat till Rönnows arfwingar då fanns till och att ingen tänkte på att pastoratet skulle gå i arf på annat sätt än alla pastorater gjorde i den tiden. De woro nemligen, väl icke de jure, men de facto ärftlige, enär de merändeles tillföllo antingen den afgångne pastorns son eller ock den som äktade hans enka eller dotter.- Då Åhus pastorat blivit ledigt efter Johan Billings död framställdes inga egentliga anspråk på arvsrätt till det. Pastoratet söktes inte av de personer som, om ett arvsprivilegium hade existerat, skulle ha haft ostridig företrädesrätt, nämligen Kristina Rönnows söner. Två av dem, Bernt Aulin och Casten Aulin var redan pastorer, den förre i Bösarp och den senare i Kropp, och kan möjligen av den anledningen ha frånträtt sina anspråk, men deras yngre bror Magnus hade ännu inte fått någon befordran. [Cawallin 5 s. 36]
Far: Hans Johansen Billing. Kyrkoherde i Billinge (M).
Mor: Maren Lauridsdatter.
Barn:

Anna Maria Billing. Född 1700 i Åhus (L). Död 27 oktober 1767 i Åhus (L).

Anna Billing. Född omkring 1701. Död 28 maj 1756 i Åhus (L).

Johanna Christina Billing. Född 4 juli 1703. Död i Tyrvändö, Tavastland, Finland.

Gunnel Billing. Död 31 oktober 1771 i Stora Slågarp (M).